ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP IUNGO.NL B.V. TE ZWOLLE, OKTOBER 2015

 

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Abonnement

een Overeenkomst tussen Iungo en de Contractant voor de levering van en/of het verrichten van (een reeks van) Diensten en/of Werkzaamheden.

Bedenktijd:

de termijn waarbinnen de Contractant, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht.

Contractant

degene die in het kader van deze algemene voorwaarden als wederpartij van Iungo wordt beschouwd.

Diensten:                        

alle geleverde en/of te leveren diensten met betrekking tot Iungo, welke kunnen bestaan uit de (vooraf geïnstalleerde) Software in combinatie met diensten die op het internet of locatie gebaseerd zijn, datadiensten, informatiediensten zoals met betrekking, doch niet beperkt, tot de functie energieverbruik, of de verstrekking van andere gegevens of data, informatie, of (digitale) content (van derden), en welke kunnen worden aangeboden als onderdeel van Iungo of als onderdeel van een Abonnement.

Herroepingsrecht:             

de mogelijkheid voor de Contractant, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, om binnen de Bedenktijd (alsnog) af te zien van de Overeenkomst.

Iungo                             

iungo.nl B.V., gevestigd te Zwolle en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61881406.

Het product Iungo             

een door Iungo geleverde home management systeem (hardware) met vooraf geïnstalleerde Software, toebehoren, accessoires, randapparatuur en bijbehorende producten met inbegrip van maar niet beperkt tot een meteradapter, sensorbox, breakoutbox, (mogelijke) (hardware) uitbreidingen en de bijgeleverde documentatie waaronder de onderhavige voorwaarden.

Overeenkomst                 

de overeenkomst tussen de Contractant en Iungo waarbij Iungo het product Iungo en/of andere producten op het gebied van energiemonitoring elektronica aan de Contractant verkoopt en/of de overeenkomst(en), al dan niet met inbegrip van het Abonnement, waarbij de Contractant gebruik maakt van (een van) de Diensten en/of de Werkzaamheden van Iungo, die door of namens Iungo worden verricht of aan de Contractant worden verkocht en/of geleverd.

Partijen                          

Iungo en de Contractant.

Software:                       

object- of broncode(s) in een voor Iungo leesbare vorm, welke de Contractant koopt en/of downloadt, met inbegrip van alle bijbehorende updates, gewijzigde of herziende versies die onder de Overeenkomst worden aangeboden. 

 

werkzaamheden:

door of namens Iungo verricht met betrekking tot het product Iungo, de Software en/of de Diensten, welke kunnen worden aangeboden als onderdeel van Iungo of als onderdeel van een Abonnement of op (een) anderszins (vooruit)betaalde basis, inclusief het beantwoorden van (algemene) vragen en/of het verlenen van ondersteuning aan de Contractant met betrekking tot (de werking van dan wel een storing aan) het product Iungo, met inbegrip van doch niet beperkt tot de plaatsing, montage, installatie, activering en ingebruikname van het product Iungo, op afstand dan wel middels een ter plaatse bij de Contractant aanwezige installateur dan wel andere ter zake deskundige persoon.

Artikel 2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Iungo en ieder(e) order(formulier) aan Iungo, evenals op elke Overeenkomst betrekking hebbend op het product Iungo en bijbehorende Abonnementen, Diensten en Werkzaamheden.

2.2 Deze algemene voorwaarden gelden in de plaats van de wettelijke bepalingen, mits dit wettelijk is toegestaan.

2.3 Door aanvaarding door de Contractant van een door of namens Iungo gedaan aanbod of gedane offerte, of door het aangaan van een Overeenkomst met Iungo, dan wel door het aanvaarden van door of namens Iungo verrichte Diensten en/of Werkzaamheden, aanvaardt de Contractant tevens (en zonder enig voorbehoud) dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

2.4 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing indien voor de uitvoering van de Overeenkomst diensten van derden dienen te worden betrokken.

2.5 Voor zover de algemene voorwaarden van derden afwijken of strijdig zijn met deze

algemene voorwaarden, prevaleren te allen tijde deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Wijziging van de algemene voorwaarden

3.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen,kunnen deze algemene voorwaarden door Iungo (eenzijdig) worden gewijzigd.

3.2 Wijzigingen van deze algemene voorwaarden worden tenminste tien kalenderdagen vóór inwerkingtreding bekend gemaakt. Wijzigingen treden in werking op de in de bekendmaking

vermelde datum.

3.3 Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving. De Contractant kan de betreffende gewijzigde algemene voorwaarde(n) aanvaarden dan wel verwerpen. Bij verwerping is Iungo bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, maar zonder dat Iungo daardoor op enigerlei wijze jegens de Contractant schadeplichtig is.    

 

Artikel 4. VOORWAARDEN met betrekking tot de aanschaf van het product IUNGO, het sluiten van een Abonnement, het verlenen van de Diensten en het verrichten van Werkzaamheden

4.1 Aan de aanschaf van het product Iungo, het sluiten van het Abonnement, de gebruikmaking van de Diensten en/of het verrichten van Werkzaamheden zijn voorwaarden gesteld, bestaande uit (doch niet beperkt tot) het hebben van een geschikte elektriciteitsmeter, vrij stopcontact, toegang tot internetverbinding. De Contractant stemt ermee in dat het zijn verantwoordelijkheid is dat aan die voorwaarden wordt voldaan.

Artikel 5. Aanbiedingen/offertes

5.1 Iedere door of namens Iungo gedane aanbieding of offerte is vrijblijvend en herroepelijk en bindt Iungo niet, behalve indien en voor zover door Iungo schriftelijk anders is vermeld of wanneer de aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding inhoudt dan wel een beperkte geldigheidsduur heeft. In dat geval wordt dit nadrukkelijk in of bij de aanbieding of offerte vermeld. Hetzelfde geldt wanneer de aanbieding of offerte onder voorwaarden geschiedt.

5.2 In de aanbieding of offerte zal uitdrukkelijk worden opgenomen een volledige omschrijving van de te leveren zaken, de aangeboden Diensten en de te verrichten Werkzaamheden teneinde een goede beoordeling van de aanbieding of offerte door de Contractant mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in de aanbieding of offerte binden Iungo niet. Aanbiedingen en offertes zijn bovendien onder voorbehoud van wijzigingen en zolang de voorraad strekt.

5.3 Alle werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte vallen niet onder de Overeenkomst en kunnen prijsverhogend werken.

5.4 Iungo is te allen tijde gerechtigd om een bestelling of order, geheel of gedeeltelijk en zonder opgave van redenen, te weigeren, zonder daardoor op enigerlei wijze schadeplichtig

te zijn.

Artikel 6. De Overeenkomst

6.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de Contractant.

6.2 Indien de Contractant de aanbieding of offerte met behulp van technologische middelen of langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Iungo zo spoedig mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van de aanbieding of offerte. Niet nakoming van deze verplichting staat echter uitdrukkelijk niet aan de totstandkoming van de

Overeenkomst in de weg, maar zolang de ontvangst van de aanvaarding niet is bevestigd, kan de Contractant de Overeenkomst ontbinden.

6.3 Iungo is bevoegd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van (delen van) de Overeenkomst.

ARTIKEL 7. HERROEPINGSRECHT

7.1 Bij het sluiten van een Overeenkomst heeft de Contractant, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, een Bedenktijd van 14 dagen na ontvangst van de geleverde zaken of het sluiten van het Abonnement en de mogelijkheid om de Overeenkomst, zonder opgave van redenen en kosteloos, te ontbinden.

7.2 Tijdens de Bedenktijd zal de Contractant zorgvuldig omgaan met de geleverde zaken en de verpakking. Het uitgangspunt hierbij is dat de Contractant de zaken slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

7.3 Indien de Contractant gebruik maakt van het Herroepingsrecht, dan meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan Iungo, door gebruikmaking van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze. Het modelformulier is te downloaden op de website (iungo.nl).

7.4 De Contractant zendt binnen 14 dagen na melding van het Herroepingsrecht de geleverde zaken terug of overhandigt die zaken aan Iungo. Dit hoeft niet als Iungo heeft aangeboden om de geleverde zaken zelf op te halen.

7.5 De Contractant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden.

ARTIKEL 8. prijs; PRIJSWIJZIGING

8.1 Alle prijzen luiden in euro’s.

8.2 Werkzaamheden worden berekend op grond van het overeengekomen uurtarief, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

8.3 Bezorg- en verzendkosten komen voor rekening van de Contractant.

8.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen,kunnen prijzen door Iungo (eenzijdig) worden gewijzigd. Prijswijzigingen worden uiterlijk op de dag van inwerkingtreding bekend gemaakt en treden in werking op de in de bekendmaking vermelde datum. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving.

8.5 Tot de aanvaarding door de Contractant van een door of namens Iungo gedane aanbieding of offerte, behoudt Iungo zich het recht voor om de prijzen op ieder tijdstip te wijzigen.

8.6 Prijsverhogingen, niet zijnde wettelijke verhogingen als gevolg van bijvoorbeeld veranderingen in Btw-tarieven, binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst hebben geen invloed op de overeengekomen prijs indien het een Overeenkomst betreft met een Contractant, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Wettelijke prijsverhogingen worden in alle gevallen doorberekend.

8.7 Prijsverhogingen, niet zijnde wettelijke verhogingen als gevolg van bijvoorbeeld veranderingen in Btw-tarieven, na drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst worden doorberekend aan de Contractant, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, echter hij heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden gedurende acht werkdagen na kennisgeving van de prijsstijging, maar zonder dat Iungo daardoor op enigerlei wijze jegens de Contractant die als consument optreedt schadeplichtig is. Wettelijke prijsverhogingen worden in alle gevallen doorberekend en leveren geen grond op voor ontbinding.

8.8 Prijsverhogingen na het sluiten van de Overeenkomst worden in alle gevallen doorberekend aan de Contractant, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

8.9 Iungo biedt geen prijsbescherming of terugbetaling in geval van een prijsverlaging of promotionele aanbieding ná de (aan)koop.

 

ARTIKEL 9. BETALING; VERZUIM

9.1 De betaling dient door de Contractant te geschieden op een door Iungo aangegeven bankrekening, tenzij Partijen een andere wijze zijn overeengekomen, en binnen de door Iungo gestelde betalingstermijn. De gestelde betalingstermijn geldt als een fatale termijn.

9.2 Indien de Contractant niet tijdig betaalt, wordt hij wettelijk geacht zonder verdere ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt Iungo na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering waarin Iungo de Contractant op zijn verzuim wijst en de Contractant alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na dagtekening van de herinnering te betalen.

9.3 Iungo is na verloop van de in de vorige lid bedoelde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan.

9.4 De Contractant is vanaf de dag van verzuim wettelijke (handels)rente over het openstaande bedrag verschuldigd alsmede een redelijke vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten (vermeerderd met BTW) ad 15% van de hoofdsom, onverminderd het recht van Iungo op vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade.

ARTIKEL 10. LEVERING; LEVERTIJD

10.1 Iungo streeft ernaar bestellingen of orders met bekwame spoed uit te voeren. De leverings- en uitvoeringsdata zijn echter indicatief en (mogelijk) afhankelijk van buiten Iungo gelegen factoren. De vermelde leverings- en uitvoeringsdata betreffen dan ook uitdrukkelijk geen fatale termijnen.

10.2 Iungo zal nimmer aansprakelijk zijn voor enige overschrijding van een levertijd of leveringstermijn.

10.3 Iungo is te allen tijde bevoegd een order of bestelling in gedeelten af te leveren of te doen verrichten.

10.4 Iungo behoudt zich het recht voor de levering en het verrichten van Diensten en Werkzaamheden te allen tijde aan te passen of te staken. Iungo zal in geen geval door uitoefening van dit recht schadeplichtig zijn of worden.

10.5 De Contractant stelt Iungo in de gelegenheid de zaken af te leveren dan wel het werk te verrichten.

10.6 Het risico van beschadiging, verlies, vernietiging van door Iungo aan de Contractant te leveren zaken gaan op de Contractant over bij aflevering.

10.7 De eigendom van de geleverde zaken gaat eerst over nadat volledige betaling heeft plaatsgevonden (eigendomsvoorbehoud). Totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden blijven de geleverde zaken eigendom van Iungo, onverminderd de plaatsgevonden risico-overgang als bedoeld in het vorige lid.

ARTIKEL 11. ABONNEMENTSDUUR; VERLENGING; OPZEGGING

11.1 Een Abonnement wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij Iungo en de Contractant een bepaald tijd zijn overeengekomen.

11.2 Indien Partijen een Abonnement voor bepaalde tijd zijn overeengekomen, dan zal het Abonnement na verstrijken van de tussen Partijen overeengekomen bepaalde tijd, bij stilzwijgen van de Contractant, worden verlengd en voortgezet als een Abonnement voor onbepaalde tijd.

11.3 Partijen kunnen een Abonnement dat voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van de wettelijke opzeggingsregels en een opzegtermijn van 30 kalenderdagen. Opzegging dient per aangetekende brief te geschieden.

ARTIKEL 12. VERREKENING; OPSCHORTING; ONTBINDING; VERNIETIGING

12.1 De Contractant doet afstand van het recht om een schuld aan de Iungo te verrekenen met een vordering op Iungo.

12.2 De Contractant doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit de Overeenkomst voorvloeiende verbintenis op te schorten.

12.3 Met uitzondering van hetgeen bepaald is de artikelen 6.2, 7.1 en 8.7, doet de Contractant afstand van het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

12.4 De Contractant doet afstand van het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te vernietigen wegens dwaling.

 

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT; GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

13.1 Onder conformiteit wordt verstaan dat de geleverde zaak die eigenschappen bezit die de Contractant op grond van de Overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door Partijen bij het sluiten van de Overeenkomst is voorzien.

13.2 Het op het product Iungo weergegeven verbruik is slechts indicatief en de Contractant stelt ermee in dat hij aan dit verbruik geen rechten kan ontlenen met betrekking tot de juistheid of de volledigheid daarvan, in het bijzonder ten aanzien van het daadwerkelijk in rekening te brengen energieverbruik. Voorts stemt de Contractant ermee in dat geen back-up beschikbaar is van de verbruikdata en dat bij storing dan wel bij het terugzetten naar de fabrieksinstellingen de historische verbruikgegevens verloren kunnen gaan.

13.3 Iungo verleent een garantie gedurende een periode van twee jaar na factuurdatum. Dit houdt in dat gebreken die aantoonbaar op een ontwerp- ontwikkeling of een productiefout zijn terug te voeren kosteloos door of vanwege Iungo zullen worden verholpen.

13.4 Garanties zijn niet overdraagbaar aan anderen.

13.5 De totale aansprakelijkheid van Iungo is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de Overeenkomst hoofzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de voor die Overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen bedongen voor één jaar (exclusief BTW). In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Iungo beperkt tot een bedrag ad € 25.000,00 maximaal.

13.6 De aansprakelijkheid van Iungo voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van derden van Contractant, schade verband houdende met het gebruik van zaken, materialen of programmatuur van derden is uitgesloten.

13.7 Iungo is niet aansprakelijk voor tekortkoming van ingeschakelde derde(n).

13.8 Iungo is nimmer aansprakelijk voor schade en/of gebreken ontstaan door opzettelijk gedrag, bewuste roekeloosheid of grove nalatigheid aan de zijde van de Contractant.

13.9 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Contractant de schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk  na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Iungo meldt.

 

ARTIKEL 14. STORINGEN

14.1 Indien een storing het gevolg is van onjuist en/of onzorgvuldig handelen dan wel nalatigheid van de Contractant, worden de kosten voor het verhelpen van de storing, met inbegrip van doch niet beperkt tot het vervangen van het product Iungo, volledig in rekening gebracht bij de Contractant.

 

ARTIKEL 15. OVERMACHT

15.1 Een eventuele tekortkoming door Iungo kan niet aan Iungo worden toegerekend, tenzij Iungo krachtens dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen aansprakelijk is. In ieder geval kan een tekortkoming niet aan Iungo worden toegerekend, indien deze veroorzaakt is door overmacht.

15.2 Als overmacht wordt beschouwd iedere omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis, die de correcte, volledige en tijdige nakoming van enige verbintenis van Iungo tijdelijk of blijvend verhindert, onmogelijk maakt, of onredelijk bezwarend maakt en welke omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis Iungo redelijkerwijs niet kan of kon voorkomen en welke geheel of gedeeltelijk buiten de invloedssfeer van Iungo ligt. Als overmacht wordt tevens beschouwd de onmogelijkheid of weigering van een externe (toe)leverancier tot levering aan Iungo van onderdelen.

15.3 Indien Iungo door overmacht verhinderd is enig verbintenis jegens de Contractant na te komen en deze overmachtsituatie van tijdelijke aard zal zijn, is Iungo gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst zo lang op te schorten totdat de oorzaak die de overmachtsituatie heeft veroorzaakt, zich niet langer voordoet.

   

ARTIKEL 16. KLACHTEN; RECHT VAN RECLAME

16.1 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst dan wel de verrichte Diensten en/of Werkzaamheden moet volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Iungo, binnen veertien dagen nadat de Contractant het gebrek heeft ontdekt.

16.2 Indien niet binnen de toepasselijke termijn is gereclameerd dan wel geklaagd, zal het geleverde geacht worden geheel aan de Overeenkomst te voldoen en onvoorwaardelijk door de Contractant zijn aanvaard en goedgekeurd.

 

ARTIKEL 17. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

17.1 Iungo behoudt zich, indien en voor zover van toepassing, het intellectueel eigendom voor. Op geen enkele wijze worden enige intellectuele eigendomsrechten overgedragen aan de Contractant.

17.2 De Contractant vrijwaart Iungo tegen eventuele vorderingen wegens inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden door, namens, in opdracht dan wel met medewerking van de Contractant zijn verricht.

ARTIKEL 18. WIJZIGING OVEREENKOMST; OVERDRACHT

18.1 Tenzij deze algemene voorwaarden anders bepalen, kan de Overeenkomst slechts gewijzigd worden na schriftelijke overeenstemming tussen Partijen.

18.2 Iungo is gerechtigd om de rechten en plichten uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.

 

ARTIKEL 19. ONVERBINDENDHEID

19.1 Indien een bepaling onverbindend is of wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verbinden zich om de niet-verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die qua inhoud en de strekking zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling.

ARTIKEL 20. RECHTSMACHT; TOEPASSELIJK RECHT

20.1 Partijen kiezen en aanvaarden als enige rechtsforum voor de beslechting van alle geschillen die verband houden met de Overeenkomst de exclusieve rechtsmacht van de bevoegde civiele rechter van de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle.

20.2 Op deze algemene voorwaarden, aanbiedingen en offertes van Iungo en iedere order(formulier) aan Iungo, evenals op elke Overeenkomst, Abonnement, Diensten en Werkzaamheden aangegaan door Iungo is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

 herroepingsformulier

  

 

 

 

 

 

 

Download hier de handleiding van iungo!

DOWNLOAD DE HANDLEIDING